Registers van Geijsteren en Vierlingsbeek

De kerkelijke organisatie ging meestal aan een dorpsbestuur vooraf. Beide instellingen waren steeds onderling erg verbonden, vandaar dat als wij met betrekking tot onze genealogie de geschiedenis van de omgeving samenvatten dit vaak hoofdzakelijk de kerkelijke geschiedenis lijkt.

Wellicht zullen wij wegens het ontbreken van archieven nooit eerdere generaties terug vinden dan die van onze nauwelijks bekende stamvader Arnoldus. Deze streken werden immers geteisterd door veelvuldige oorlogen en godsdiensttwisten met tot gevolg dat vele registers verloren gingen, of dat er in oorsprong geen volledige registers werden bijgehouden.

Doop- trouw en dootboeck der Kercke tot Geesteren

De Parochieregisters van Geijsteren beginnen voor doopsel en huwelijk in 1624, het dodenboek vanaf 1640. Het is niet te verwonderen dat er in die troebele perioden grote stukken ontbreken. Rond het jaar 1635 maakt de Roomse pastoor in zijn “doop- trouw en dootboeck der Kercke tot Geesteren” de volgende verontschuldigende opmerking:

“Omdien St.- Michiel zijn gekomen de Keijsersche ende des iaers daar nae is gevolgt de veriaeghht der Pastoors waerom niet te verwonderen en is ’t manquement van ’t vervolgh der aantekening. Volght nochtans ’t gene gevonden wordt”.

Er volgen dan slechts twee ingeschreven doopsels in 1637 en twee in 1638. Pas vanaf 1639 noteren we meerdere doopsels.

Het verloren archief van het kasteel van Geijsteren

Ook de tweede wereldoorlog zou een voor onze opzoekingen belangrijke tol eisen: Het door de Duitsers bezette kasteel van Geijsteren met diens rijke archief had op het einde van de oorlog zodanig onder Engels granaatvuur en aanvallen van de Royal Air Force geleden, dat het tot een puinhoop herleid werd. Bovendien onderging ook de toenmalige kerk hetzelfde lot. In de omgeving van Geijsteren bleken 28% van de woningen totaal verwoest, en slechts 24% praktisch onbeschadigd.

Vierlingsbeek

Ook het oudste trouwregister van Vierlingsbeek is lange tijd zoek geweest. Waarschijnlijk een gevolg van verschillende oorlogsomstandigheden en een grote brand in het gemeentehuis anno 1928 waarbij vele belangrijke archieven verloren gingen.

Soms geven registers extra persoonlijke informatie. In het dodenboek van de Sint-Laurentiuskerk te Vierlingsbeek staan af en toe ook de omstandigheden van een overlijden, of andere achtergrondinformatie vermeld. Zo lezen we bijvoorbeeld dat in 1685 “Jan Jeurjens soon onder een kar heij versmach” werd; dat in 1678 “Drijs Peter Swijen soon ongeluckelijc verdronken den 2 juli en den 4 gevonden” werd; en dat Jan gaerts in 1702 gevonden werd,… “grouwelijk vermoort door franse stroopers“. In datzelfde jaar noteren we trouwens een hoger aantal overlijdens: Liefst 15 inwoners van Vierlingsbeek “sterff aan loop” tussen augustus en november.