De Nonkel Paters

Jom

Guilielmus Hubertus Arts, alias “Nonkel Jom“, werd geboren op 27 mei 1899. Hij trad binnen in de Sociëteit van Jezus op 23 september 1917 en werd tot priester gewijd op 24 augustus 1930. Jom overleed enkele dagen voor zijn 85ste verjaardag te Gent op 22 mei 1984. Hij ligt begraven op het kloosterkerkhof van de Oude Abdij te Drongen. Als korte levensbeschrijving van deze nonkel pater nemen wij een stukje uit de homilie die hij hield ter gelegenheid van zijn jubileum (60 jaar Jezuïet):

  • Ik acht mij een gelukkig mens.
  • Ik mocht als jonge priester vijf jaar meewerken met Cardijn.
  • Ik mocht 24 jaren meewerken, in het geliefde bisdom Gent, aan de uitbouw van de Heilig Hartbonden.
  • Ik mocht talrijke retraites en volksmissies preken en verschillende jaren meewerken aan “Levensadel”.
  • Ik mocht 18 jaren werken te Mechelen, in dienst van mijn medebroeders en tot bevordering van de eredienst….

Hij mocht tenslotte van een welverdiende rust genieten in de hem zo vertrouwde omgeving van de “Abbatial”, zoals hij de Oude Abdij noemde.

Louis

Ludovicus Franciscus Arts, ofte “Nonkel Louis”,
werd geboren op 23 maart 1901. Na zijn Humaniora bij de paters Jezuïeten trad hij op 23 september 1919 toe tot dezelfde Orde. Na vele jaren studie werd hij op 24 augustus 1932 tot priester gewijd. In de Orde vervulde Louis vele functies; hij was onder meer professor te Leuven en aan de U.F.S.I.A. In de eerste plaats werd hij echter befaamd als predikant. Denk maar eens terug aan de retraites op school, aan de eertijds bekende “missies” in de talloze parochies van Vlaanderen.
Bij de mobilisatie van 1939 was hij legeraalmoezenier, wat hem bij de capitulatie in een Duits krijgsgevangenenkamp deed belanden. Juist voor de bevrijding van Antwerpen werd hij opnieuw een vijftal maanden door de Duitsers in de gevangenis van de Begijnenstraat opgesloten.

Van 1969 tot 1988 resideerde hij op het College te Antwerpen van waaruit hij zijn drukke bezigheden bleef uitoefenen. Zo was hij onder meer onderpastoor in de Sint-Jozefparochie, bleef prediken en schrijven tot hij zich in augustus van dat jaar terugtrok in de Oude Abdij van Drongen. Hij overleed aldaar op 3 januari 1994.

Ri

Hendricus Franciscus Arts, beter bekend als “Nonkel Ri de Witheer” werd geboren op 18 december 1902. Hij was Premonstratenzer van de Abdij van Averbode. Hij trad binnen in het klooster op 11 oktober 1921, waar hij zich op 11 oktober 1923 aan de kloostergemeenschap bond als pater “Philotheus”. Monseigneur Brems wijdde hem tot priester op 21 september 1927.

Als “buitenheer” was Nonkel Ri achtereenvolgens medestichter van de Sacramentsparochie in Berchem-Groenenhoek, gedurende 11 jaren leraar aan het nieuw opgerichte Sint-Michielscollege te Brasschaat, en rector van de Sint-Lutgardisschool te Merksem. Van 1942 tot 1959 was hij onderpastoor van de Heilig Hartparochie te Antwerpen. Van februari 1959 tot zijn overlijden in 1980 was hij rector van de Zusters Apostolinnen aan de Sint-Jakobsmarkt.

Hij overleed er op 17 april 1980 op 77-jarige leeftijd en werd begraven op het kloosterkerkhof van zijn abdij.


De jongere generatie paters

Karel

Charles Antoine Marie (Karel) Arts, zoon van Charles en Marguerite werd geboren op woensdag 28 november 1923 in Antwerpen.
Karel trad in 1943 binnen in het noviciaat van de Congregatie van Scheut om op 31 juli 1949 priester gewijd te worden. In de zomer van 1950 vertrok hij als missionaris naar Japan, waar hij de taak van provinciaal econoom op zich nam.
Hij overleed op vrijdag 25 oktober 1991 in Himeji en werd bijna 68 jaar oud.

Piet

Pierre Elisabeth Charles Arts werd geboren op dinsdag 25 mei 1926 als zoon van Paul en Josepha.
In 1946 trad hij binnen in de orde van de Witte Paters van Afrika en werd in april 1953 tot priester gewijd. Hij verbleef vele jaren als missionaris in Burundi (waar hij ondermeer de eerste gruwelijke genocide meemaakte) en werd nadien econoom aan een Pauselijke universiteit te Rome.
Hij verraste zijn broers en zus toen hij, ter gelegenheid van zijn jubileum van 50 jaar priesterschap, onverwacht en tegen zijn gewoonte in, het woord nam en zei ” Ik heb heel mijn leven gedaan wat mijn oversten van mij vroegen en ben Ons Heer heel dankbaar omdat ik steeds gelukkig ben geweest in mijn roeping”.
Piet verbleef sinds november 1993 als overste in de Keizerstraat te Antwerpen, en sinds 1999 te Vrasenare.

Luc

Lucas Margaretha Hendrik Arts werd geboren op maandag 28 november 1927 als zoon van Paul en Josepha.
Zowel voornoemde Piet als Luk doorliepen de Grieks-Latijnse Humaniora aan het Xaveriuscollege te Borgerhout. In 1946 trad hij binnen in het noviciaat bij de Paters Jezuïeten te Drongen en werd tot priester gewijd op 10 augustus 1960. Een groot deel van zijn leven bracht hij door op het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Antwerpen, waar velen hem hebben gekend als paterprefect (30 jaren!), onderdirecteur en bezielende proost van de jeugdbewegingen. Na 37 jaar prefect op het college te Antwerpen werd hij benoemd als rector te Heverlee.

Herwig

Herwig Wilhelm Julius Arts werd geboren op zondag 7 april 1935 als oudste zoon van Joseph en Mit.
Hij volgde de Humaniora aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege te Antwerpen en trad in bij de Jezuïeten te Drongen in 1953. Hij studeerde te Brussel, München, Leuven, Edinburgh en Straatsburg (Doctoraat in de Protestantse Theologie), en werd priester gewijd op 29 juli 1967.Vanaf 1970 was hij professor aan de U.F.S.I.A., en sinds 1983 eveneens professor Godsdienstwetenschappen en Antropologie aan de Faculteit geneeskunde van de K.U.L. Herwig publiceerde verschillende boeken, waaronder “Waarom Moeten Mensen Lijden?” en “De Wegen van het Hart”.