Afstammingslijn

Geijsteren en Vierlingsbeek

0. Arnoldus

We hebben enkele belangrijke aanwijzingen om aan te nemen dat onze stamvader mogelijk bekend stond als ARNOLDUS VAN’T JONCKHOF, en dat hij in Geijsteren het levenslicht zag in het begin van de 17de eeuw. Die geboorte moeten wij mogelijk situeren omstreeks het jaar 1620.

I. Petrus

PETRUS AARTS is de oudste van de met zekerheid door ons gekende stamvaders en werd vermoedelijk geboren rond de jaren 1640 – 1650. Hij woonde, samen met zijn broer en zussen, tot zijn huwelijk op de pachthoeve “’t Jonchoff”.
Wij kregen uiteindelijk een huwelijksakte in ons bezit waaruit blijkt dat de uit Geijsteren afkomstige “jongeman” Petrus Aerts is getrouwd te Vierlingsbeek op 19 september 1677 met de 25-jarige ANNA JOANNIS. De in de dagelijkse omgang genaamde Enneke Jans werd gedoopt op 20 oktober 1651 in de gemeente Maashees. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren en gedoopt te Vierlingsbeek.
Petrus was landman van beroep, zoals later ook zijn zoon en kleinzoon.  Hij overleed op 17 september 1707. Zijn echtgenote Enneke overleed 21 jaar later te Maashees in haar 77ste levensjaar op 2 oktober 1728.

II. Arnoldus

Het tweede kind van Petrus (I) en Anna Joannis, ARNOLDUS PETRUSZOON, wordt in de hem betreffende akten nooit onder de naam Arnoldus Aarts, maar wel als Aert Petri of Arnoldus Peters (Arnoldus, zoon van Petrus) teruggevonden. Hij werd geboren te Vierlingsbeek op maandag 2 september 1680. 
Op zondag 14 mei 1719 trouwt Arnoldus voor de Hervormde predikant te Vierlingsbeek met AGATHA VOGELS (of Agatha Hendriks: dochter van Hendrik). Agatha werd in 1686 te Vierlingsbeek geboren als dochter van Henricus Vogels. Hun 3 kinderen werden te Vierlingsbeek gedoopt.
Agatha overleed te Schafferden enkele maanden na de geboorte van haar derde kind, op 27 juli 1728. Ze werd slechts 42 jaar oud. De juiste datum van overlijden van landman Aert Peters is niet gekend, maar het staat vast dat hij overleed na de geboorte van zijn kleinzoon Gerardus op 24 januari 1761.  Arnoldus werd aldus minstens 80 jaar oud.

III. Henricus

HENRICUS ARTS ofte AERTS werd op dinsdag 8 oktober 1720 te Vierlingsbeek geboren als oudste zoon van Arnoldus (II) en Agatha Vogels.
Eerst huwde hij op zondag 17 september 1758 met de 22-jarige JOANNA CLAASSEN. Henricus en Joanna vestigen zich te Schafferden, een gehucht van het huidige Vierlingsbeek waar hun drie kinderen werden geboren. Moeder Joanna overleed na vier jaar huwelijk.
Henricus Arts trad vijf maanden na het afsterven van diens eerste echtgenote opnieuw in het huwelijk met de uit Wel afkomstige ANNA MARY TER VOORE. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 25 september 1763. Deze tweede echtverbintenis van stamvader Henricus werd op haar beurt met drie kinderen gezegend, die allen werden geboren en gedoopt te Vierlingsbeek. Anna Mary overleed na vijf jaar huwelijk, in Groeningen op 17 juli 1769. Alle kinderen overleden voor 1776.
Hendrik Arts is reeds 56 jaar oud wanneer hij op zondag 13 oktober 1776 een derde keer huwt met de 22 jaar jongere WILLEMIJN BENSER (onze voorouder). Zij werd geboren te Maashees-Overloon in 1742 als dochter van Franciscus Benser en Hendrica Jansen.
Onze Stamvader Henricus Arts zou diens hele leven net zoals zijn voorvaders het beroep van landman uitoefenen. Hij overleed in zijn 81ste levensjaar te Vierlingsbeek op 2 juni 1801. Zijn jongere weduwe Hermina Berens overleed bijna 25 jaar later te Vierlingsbeek op 2 februari 1826, en werd dus 84 jaar oud.

Antwerpen

IV. Arnoldus

ARNOLDUS ARTS was het eerste kind uit het derde huwelijk van Henricus Arts (III) met Willemijn Benser. Hij zag het levenslicht op donderdag 30 april 1778 te Vierlingsbeek.
Arnoldus woonde de eerste 25 jaren van zijn leven te Vierlingsbeek, en zou omstreeks 1805 uitwijken naar Antwerpen. Wij weten dat Arnould in het jaar 1805 naar Antwerpen kwam, gevolgd door Henriette (zie verder) in 1806.
Onze voorvader huwde in het Antwerpse stadhuis op woensdag 24 mei 1809. Het kerkelijk huwelijk vond dezelfde dag plaats in het kerkje van Sint-Antonius op de Paardenmarkt. Bij zijn huwelijk was hij 31 jaar, en zijn echtgenote HENRICA INFEN (of Hendrina of Henriette Intven) was een 29-jarige “journalière” (werkvrouw). Zij werd geboren op 24 januari 1780 te Kleef als dochter van Henricus Infen en M. Derksen.
Volgens de tellinglijsten woonde het gezin Arts – Infen tussen 1809 en 1834 op vele verschillende adressen: Hochstetterstraat 24, Zwartzusterstraat 10, Paddengracht (nu Prinsesstraat), Lange Meystraat, Jan Van Lierstraat, Oogzetterstraat, Keyserstraat, Moriaenstraat, Hespestraat, opnieuw Moorjaanstraat en Grote Markt 44. Uit dit huwelijk werden te Antwerpen drie kinderen geboren.
Onze Antwerpse stamvader Arnould overleed reeds in zijn 37ste levensjaar op maandag 27 februari 1815 om 8 uur ’s avonds in de Jan Van Lierstraat.  Echtgenote Henriette Infen overleed 26 jaar later in het Burgerlijk Gasthuis te Antwerpen op 13 juni 1841 om 7 uur ’s avonds.  Ze was toen 61 jaar oud.

V. Jan

JOANNES FRANCISCUS ARTS werd als eerste Antwerpse stamvader geboren op maandag 16 september 1811 te 8 uur ’s morgens.  Zijn geboortehuis aan de Zwartzustersstraat 10 stond midden in het Antwerpse schipperskwartier.  Jean maakte nu in zijn jongelingsjaren heel de periode van het befaamd Hollands Bewind mee. Het moet in die jaren zijn dat hij de vak van kleermaker aanleerde; een beroep die van nu af aan zal overgaan van vader op zoon.  Hij was juist 19 jaar geworden toen te Antwerpen de gebeurtenissen van de Belgische Omwenteling zich afspeelden.  Zo zou hij, die als Frans onderdaan werd geboren, zijn jeugdjaren slijten als Nederlander, om tenslotte als Belg te trouwen.
Als 23-jarige kleermakersgast trad Jean-François op donderdag 16 oktober 1834 in de toentertijd “chique” Sint-Jacobsparochie in het huwelijk met de vijf jaar oudere ANNA-CATHARINA STEENS. Anna zag het levenslicht te Antwerpen op zaterdag 15 februari 1806 als dochter van goudsmid en juwelier Guillaume Steens en van Anna Catharina Gouché.
De zeven kinderen uit dit huwelijk kwamen in verschillende Antwerpse parochies ter wereld.
Eerder vermelden we dat stamvader Jan Arts kleermakersgast en tenslotte kleermaker was.  We moeten echter de nadruk leggen op het feit dat hij in een akte uit 1844 als “hovenier” staat ingeschreven.  Hij was toen 33 jaar oud!
Uit gegevens van het archief van de C.O.O (het huidige OCMW) te Antwerpen konden wij opmaken dat Anna-Catharina op 3 april 1865 ten gevolge van koorts werd opgenomen in het voormalig Burgerlijk Gasthuis, waar zij op 10 april overleed. Ze was 59 jaar oud. Jan Arts werd op 21 januari 1867 gewond opgenomen in hetzelfde Gasthuis, waar hij op 3 februari te 11 uur ’s avonds overleed. Hij overleefde zijn echtgenote slechts twee jaar, en werd precies 55 jaar, 4 maanden en 18 dagen oud.

VI. Abraham

ABRAHAM JOSEPHUS ANTONIUS ARTS was het derde kind (tweede zoon) van de toen 27-jarige Jan Arts (V) en de 32-jarige Anna Steens. Hij werd geboren op vrijdag 26 oktober 1838 in het huis aan de Sint-Jacobsmarkt 39 te Antwerpen, en op dezelfde dag gedoopt in de Sint-Jakobskerk.
Door kleermaker te worden, zette Abraham Arts de door zijn vader begonnen traditie voort.  Waarschijnlijk viel er niet veel te kiezen en hielp hij zijn vader reeds van jongs af aan. Als 23-jarige huwde hij op woensdag 13 augustus 1862 in de Sint-Andrieskerk met de 24-jarige kantwerkster MARIA THERESIA VAN DESSEL. Zij werd geboren te Antwerpen op 6 mei 1839 als oudste dochter van koperslager Joannes Baptist Van Dessel en Anna Catharina Van Dijck. 5 van de 8 kinderen van Abraham en Marie werden geboren aan de Boeksteeg.
Begin november 1905 werd Maria Van Dessel voor een operatie in het Sint-Camillusziekenhuis te Antwerpen opgenomen.  Maria overleefde de operatie niet, en overleed op 3 november.  Ze was toen 66 jaar oud, en werd in het familiegraf op het gemeentekerkhof van Berchem bijgezet.  Op 7 januari 1907 overleed Abraham in zijn woning aan de Zuiderlei 125 (thans Amerikalei). Hij was dan 68 jaar, en werd eveneens begraven te Berchem.

VII. Willem

Onze gezamelijke stamvader werd midden in het populaire Sint-Andrieskwartier op zaterdag 30 juni 1866 aan de Boeksteeg 146 (nu Nationalestraat) geboren als derde van de acht kinderen van Abraham Arts (VI-b) en Maria Van Dessel. Volgens aloude traditie werd de dopeling genoemd naar zijn peter.